Algemene voorwaarden

Le Clair de Lune Grote Vakantiewoning

1. Algemeen
1.1. De reservatievoorwaarden zijn bindend voor zowel huurder als verhuurder.
1.2. De reservering kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Voor de verhuurder is zij slechts bindend vanaf ontvangst van het verschuldigde voorschot.
1.3. Het niet nakomen van een of meerdere punten van deze overeenkomst door de huurder zal de onmiddellijke ontbinding ervan voor gevolg hebben zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
2. De prijs
2.1. De prijslijst vermeldt zowel de huurprijzen voor de respectievelijke periodes als de verplichte schoonmaakkosten.
2.2. De energiekosten worden, na het verblijf, volgens verbruik verrekend.
2.3. Huisvuilophalingskosten (2.5 euro/vuilniszak) en toeristentaksen worden verrekend volgens een in La Roche-en-Ardenne geldend tarief.Voor een weekend of midweek bedragen deze 3 euro per bed, voor een week 6 euro per bed, ongeacht deze bedden worden gebruikt of niet.
3. De huurovereenkomst
3.1. De bestemming van de vakantiewoning is ‘private bewoning’. De huurder zal de vakantiewoning als dusdanig zelf bewonen en gebruiken. (onderverhuring en/of huuroverdracht zijn niet toegelaten).
3.2. De huurder moet de vooropgestelde betalingstermijnen respecteren.
3.3. De huurovereenkomst vermeldt:
• De huurperiode
• De huurprijs (voorschot saldo)
• De verschuldigde servicekosten
• De borgsom

3.4 Bij verkoop van de woning vervalt het contract zonder schadevergoeding en worden alle eventuele voorafbetalingen terug gestort aan de huurder.
4. De betaling
4.1. Het voorschot dient betaald binnen de 7 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst.
4.2. Het saldo dient gestort te worden uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf.
4.3. Bij reservering binnen de 30 dagen voor de aanvang van het verblijf dient de volledige huurprijs onmiddellijk en integraal gestort te worden.
4.4. De volledige borgsom dient uiterlijk 30 dagen voor het verblijf in het bezit te zijn van de verhuurder.
4.5. Na ontvangst van alle hogervermelde betalingen en documenten bezorgt de verhuurder het huisreglement met alle praktische gegevens.

4.6. Bij aankondiging van maatregelen door de federale overheid m.b.t. een pandemie zoals bvb. covid19 zal de huurder deze maatregelen opvolgen.

5. Annulatie door de huurder:
5.1. Indien een overeenkomst geannuleerd wordt meer dan 4 weken voor het verblijf dan zal deze het voorwerp uitmaken van de aanrekening van een annulatiekost van 50% van het huurbedrag. Bij een annulatie op minder dan 4 weken voor het verblijf is een annulatiekost verschuldigd van 90% van het huurbedrag.
6. Zorg voor huis en omgeving:
6.1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, en zij die hem vergezellen, met de vereiste zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder, of zij die hem vergezellen, zich niet als “goede huisvader” gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis onmiddellijk worden ontzegd, en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op enige restitutie of schadevergoeding.
6.2. Indien de huurder, of zij die hem vergezellen, onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of de inboedel, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder, of zijn gevolmachtigde, gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk vergoed te worden. De huurder is aansprakelijk voor de door hem, of door zij die hem vergezellen, veroorzaakte schade ook indien deze schade na zijn vertrek geconstateerd wordt.
6.3. Van de borgsom wordt na het verblijf de energiekosten in mindering gebracht en uiterlijk binnen de 31 dagen na het verblijf aan de huurder tergestort.
6.4. De huurder dient er tijdens zijn verblijf op toe te zien dat het nodige elementaire onderhoud verricht wordt. Eventuele extreme schoonmaakkosten zullen bijkomend op de borgsom aangerekend worden.
6.5. Linnengoed dient de huurder zelf in voldoende aantallen te voorzien.
6.6. Huisdieren krijgen toegang tot de woning na overleg met de verhuurder.
6.7. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid te laten verzekeren. (cfr brandverzekering)
7. Verhuurdersengagement:
7.1. De verhuurder is gehouden, zo alle voorwaarden voldaan zijn, zijn engagement lastens de huurder te honoreren.
7.2. De verhuurder is, zo hij door overmacht of verkoop van de woning, de overeenkomst niet kan honoreren, gehouden de huurder daar onmiddellijk, per email, van in kennis te stellen en alle reeds uitgevoerde betalingen onverwijld terug te storten zonder dat de huurder aanspraak zal kunnen maken op enigerlei schadevergoeding.
7.3. Generlei aansprakelijkheid wordt door de verhuurder aanvaard voor verlies , achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval, … veroorzaakt aan personen, dieren en/of goederen tijdens of tengevolge van een verblijf in de vakantiewoning.
7.4. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken veroorzaakt buiten zijn wil; bij voorbeeld gebrekkige kwaliteit van de nutsvoorzieningen e.d.m.
8. Ontvangst
8.1. De sleutel wordt tijdig ter beschikking gesteld van de huurder.
8.2. Eventuele tekortkomingen, onvolledige inventaris, schade aan materiaal, e.d.m. die zouden vastgesteld worden bij het toekomen in de vakantiewoning dienen onverwijld aan de verhuurder, of zijn gevolmachtigde, kenbaar gemaakt te worden.
8.3. Bij het verlaten van de vakantiewoning dient de huurder er op toe te zien dat de voorgeschreven taken (cfr. Huisreglement) stipt uitgevoerd worden. Inbreuken hierop zullen het voorwerp uitmaken van het aanrekenen van supplementaire kosten.